d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Договорно Право

Договорно Право

С оглед специфичния предмет на дейност на всеки  наш клиент с регистрирано търговско дружество в България  и съобразявайки  се с конкретните му бизнес планове и интереси, предоставяме следните услуги:

  • правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право;
  • изготвяне на проекти на всички видове договори, в т.ч. на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, дистрибуционни, ексклузивни и неексклузивни, консултантски, лизингови, банкови, заеми, наеми, комисионни, спедиционни, договори за поръчка и изработка, изготвяне на общи условия, споразумения, меморандуми и други документи;
  • изготвяне на подробни анализи и правни становища по вече сключени договори;
  • професионално съдействие във връзка с воденето на преговори и сключването на сделки, в това число влиза и  участие в преговори при изменение, разваляне и прекратяване на договори.