d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Вещно Право

Вещно Право

ВЕЩНО ПРАВО, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО в България
  • изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;
  • проучване и установяване всички права и тежести върху конкретен имот, изготвяне на правен анализ;
  • участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;
  • правно съдействие пред държавни и общински органи;
  • консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително и чрез учредяване на търговско дружество;
  • изготвяне на становища и осъществяване на процедура по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;