d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Счетоводни Услуги

Счетоводни Услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ в България
 • Обработка на първичните счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване.
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции.
 • Водене на складови наличности.
 • Начисляване на амортизации.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента.
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента.
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета.
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента