d_marinow71@abv.bg
0040 744 221 138

Търговско Право

Търговско Право

Уважеми клиенти,

Предлагам на вашето внимание комплексно правно обслужване на търговски дружества регистрирани в България . Дългогодишен опит в сферата на корпоративното обслужване. Абонаментно правно обслужване. Учредяване и регистрация на търговски дружества в Търговския Регистър в България. Правно обслужване на работодатели. Изготвяне и консултация при сключване на трудови договори. Сделки с недвижими имоти в България. Осъществяване на инвестиции. Правна помощ при бизнес планове и финансови схеми. Съдействие и осъществяване на преговори при сключване на търговски договори. Консултантска дейност при изготвяне на търговски договори. Сделки с недвижими имоти. Правна помощ и посредничество при кредитиране. Представителство пред нотариус и банки. Ипотечни сделки. Цесии. Изготвяне на данъчни стратегии и данъчна оптимизация. Законно спестяване на данъци. Управление и събиране на вземания. Оценка на риска при осъществяване на търговски сделки.  Съдебно събиране на вземания. Търговски спорове. Предварителни обезпечителни мерки. Правна помощ и съдействие при участие в обществени поръчки. Обжалване на различни административни актове и наказателни постановления при извършване на търговската дейност. Защита срещу нелоялна конкуренция. • Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут.
 • Представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др.
 • Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.
 • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне.
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др.

 • Регистрация  на търговско дружество в България , както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за вашата дейност;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
 • Сделки с търговско предприятие;
 • Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
 • Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
 • Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
 • Несъстоятелност;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

Правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

 • Дружество с ограничена отговорност. Учредяване на ООД.
 • Капитал, имущество и дялове в ООД. Изменение на капитала.
 • Членство в ООД. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.
 • Права и задължения на съдружниците в ООД. Управление на ООД. Прекратяване на дружеството.
 • Акционерно дружество – понятие и същност. Видове АД. Учредяване на АД и устав. Капитал на АД. Акции и сделки с тях. Права и задължения на акционерите.
 • Преобразуване на търговските дружества. Защита на съдружниците и кредиторите на ТД при преобразуване. Прекратяване и ликвидация на ТД.
 • Търговски обезпечения. Особени залози.
 • Договор за лизинг. Комисионен договор. Договор за консигнация. Спедиционен договор.
 • Договор за превоз. Сключване и форма на договора. Превозни документи.
 • Права и задължения на страните по договора за превоз. Отговорност на превозвача. Договор за застраховка. Сключване и форма на договора за застраховка.
 • Имуществено застраховане. Застраховки „живот” и „злополука”. Застраховка ГО.

 • Предлагаме нашето съдействие в България при учредяване на всички видове търговски дружества и обединения от търговски субекти, в т.ч. холдингови структури, консорциуми, клонове и представителства на чуждестранни дружества;
 • преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 • съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
 • изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
 • съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност;
 • представителство пред съответните държавни органи и институции.

Ние предоставяме съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества.

Предлагаме пълен набор от услуги на клиентите си, включващ предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация, предоставяне на данъчни консултации и представителство при сключване на сделки